Program premii „Glober Bonus”

YOUTH GLOBE wpiera i promuje kompetencje w dziedzinie realizacji postawionych sobie celów – we wszystkich dziedzinach życia.

Tę myśl reprezentuje dostępna i NIEODZOWNA dla każdego aplikacja „Glober–App”.


Dla przedsiębiorstw

Z pomocą „Glober-App” osobiste cele użytkowników w 10 życiowych obszarach tematycznych: tak w życiu prywatnym jak i zawodowym, zyskują konkretny kształt i możliwość konsekwentnego monitorowania. Dzięki aktrakcyjnemu systemowi kontroli postępów raz w tygodniu następuje konfrontacja pracownika/stażysty z aktualnym statusem realizacji celów. Kroki związane z celami w życiu zawodowym oraz same te cele regularnie monitorowane są w bezpośrednim kontakcie pracownika z pracodawcą. To wszystko powoduje, że użytkownik aplikacji doświadcza ogromnego skoku w rozwoju osobistym, którego korzyści istotne są również dla Państwa jako pracodawcy. Rozwój ten może zostać nagrodzony przez Państwa firmę lub organizację poprzez wypłatę premii „GLOBER-Bonus” na zakończenie roku kalendarzowego.

Dla użytkowników

Aplikacja pomaga w osiągnięciu jasnej wizji własnego życia. Nie tylko zadowolenie i uznanie najbliższego otoczenia są opłacalnym wynikiem jego użytkowania – szacunek ten wyraża się również w premii „GLOBER-Bonus”. Coraz to nowe przedsiębiorstwa doceniają całościowy rozwój swoich pracowników i wpierają indywidualne inicjatywy kształcenia zawodowego w czasie wolnym. Warto zapytać, czy ta konkretna firma uczestniczy w programie „GLOBER-Bonus”.

Aplikacja „Glober-App” dostępna jest na platformach dystrybucji cyfrowej (”Stores”).